Hoe ga je om met ziekte tijdens vakantie

Alle werknemers hebben recht op vakantie. Vakantie bevordert de gezondheid en de productiviteit van werknemers. Het is dus ook in het belang van de werkgever en van het team dat werknemers hun vakantiedagen opnemen.

Ziek tijdens vakantie

Als een werknemer zich tijdens zijn vakantie ziek meldt, stopt zijn vakantieverlof en start zijn ziekteverlof. De dagen waarop de werknemer ziek is tijdens zijn vakantie, tellen niet als vakantiedagen.

Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregel dat vakantiedagen na ziekmelding worden omgezet in ziektedagen.

  • Hanteert uw organisatie (maximaal twee) wachtdagen, dan duurt het ook twee dagen voor het vakantieverlof wordt omgezet in ziekteverlof.
  • De werknemer kan ermee instemmen dat de ziektedagen toch van zijn vakantiedagen afgaan. Bijvoorbeeld als u hem vraagt of hij ondanks zijn ziekte heeft kunnen genieten van zijn vakantie en hij daar ja op zegt. Deze vraag kunt u natuurlijk niet bij elke ziekte stellen.
  • De werkgever kan ook van tevoren schriftelijk afspreken dat ziektedagen tijdens de vakantie gelden als vakantiedagen. Deze afspraak is alleen toegestaan als het om bovenwettelijke vakantiedagen gaat.

Hoe kun je dit controleren?

Hoe weet u zeker dat een werknemer die zich tijdens de vakantie ziek meldt, ook echt ziek is? U mag dat zelf niet controleren. Het is aan de bedrijfsarts om dit na te gaan en uw organisatie te informeren over zijn bevindingen. Als de werknemer van een buitenlandse vakantie geniet, kan hij natuurlijk niet naar de bedrijfsarts. Waarschijnlijk heeft HR controlevoorschriften opgesteld voor dit soort gevallen. Neem daarom contact op met HR als u een ziekmelding vanuit het buitenland ontvangt.